» Materials for November 2018 year

Medžugorie 24. 3. - 29. 3.2018Od 24. júna 1981 sa zjavuje v Medžugorí Matka Božia. Malým vizionárom sa predstavila ako KRÁ¼OVNÁ pokoja. Už prešlo ve¾a rokov, èo sa v Medžugorí zaèali zjavenia, odvtedy milióny pútnikov z celého sveta navštívili toto nové miesto milostí. V tomto èase sa udiali tisíce obrátení. Ve¾ký poèet ¾udí dosvedèil duševné a telesné uzdravenia. Medžugorie sa stalo pre mnohých novou duchovnou vlasou. GOSPA, ako s láskou nazývajú matku Božiu v Medžugorí už roky dáva prostredníctvom vizionárov posolstvá, ktoré sú urèené pre farnos a svet...